Denominación:Proxecto Aquasol: parque público e piscina natural en Navaliños

Datos xerais
Denominación:
Proxecto Aquasol: parque público e piscina natural en Navaliños
Nº de expediente:
51/2011
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
aberto varios criterios de adxudicación
Tramitación:
urxente
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
240.361,13 €
IVE:
43.265,00 €
Orzamento con IVE:
283.626,13 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
publicación no BOP
Publicación no perfil:
21-02-2011
Inicio de presentación de ofertas:
22-02-2011
Fin de presentación de ofertas:
06-03-2011

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
01-04-2011
Adxudicatario:
Esqueiro S.L
Importe sen IVE:
204.306,96 €
IVE:
36.775,25 €
Importe con IVE:
241.082,21 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
31-03-2011

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
12-04-2011
Adxudicatario:
Esqueiro S.L
Importe sen IVE:
204.306,96 €
IVE:
36.775,25 €
Importe con IVE:
241.082,21 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
11-04-2011
 


Observacións:
Data da sinatura do contrato: luns 18 de abril ás 12:00 horas na casa do Concello.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir