Escola Infantil Municipal "A casa dos títeres"

ENDEREZO

Escola Infantil Municipal “A Casa dos Títeres”
As Revoltas, 25 – Canduas
15116, Cabana de Bergantiños (A Coruña)
Teléfono: 981 754 192 / 615 263 171

 

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “A CASA DOS TÍTERES”

A Escola Infantil Municipal cumpre unha función eminentemente social e educativa, proporcionándolle ós/ás nenos/as unha atención integral sen distinción de raza, sexo ou condición social ou económica, mediante un programa global que garanta o pleno desenvolvemento físico, intelectual, afectivo, social e moral.

A EIM coopera cos/as pais/nais, titores/as ou representantes legais co fin de facilitar a conciliación da vida familiar e laboral e conseguir a mellor integración entre o centro e as familias.

Son obxectivos específicos da EIM os seguintes:

- Promover e fomentar o desenvolvemento integral e a aprendizaxe das habilidades cognitivas e creativas dos/as nenos/as.
- Facilitar a conciliación entre a vida familiar e laboral.
- Facilitar o desenvolvemento de valores individuais e sociais básicos: cooperación, solidariedade, respeto, etc.
- Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio.
- Respetar a singularidade e diversidade de cada neno/a.
- Posibilitar a integración progresiva dos/as nenos/as na cultura do seu medio.
- Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e grupal nas actitudes e actividades diarias.
- Facilitar a adquisición progresiva de hábitos de orde, limpeza e conservación dos materiais, facendo uso axeitado destes.
- Facilitar a integración dos/as nenos/as con necesidades educativas especiais.


PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

A idade mínima de ingreso queda establecida nos 3 meses, salvo situacións especiais, logo do informe dos servizos sociais municipais.

Os/as nenos/as poderán ser usuarios/as do servizo ata o momento da incorporación á educación infantil. No momento do seu ingreso, abriráselles un expediente persoal, no que constarán cun carácter confidencial, os datos de filiación, sanitarios, enderezo e teléfonos para avisos en caso de urxencia, así como tantas circunstancias aconsellen unha atención individualizada.


SOLICITUDES DE NOVO INGRESO

As solicitudes de novo ingreso, presentaranse no Departamento de Servizos Sociais do Concello.

Estas solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación orixinal ou copia compulsada:

1) Documentación xustificativa da situación familiar:

a) Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte dos/as pais/nais, titores/as ou representante legal.
b) Libro/s de Familia ou, no seu defecto, outros documentos que acrediten oficialmente a situación familiar e Título de Familia Numerosa de ser o caso.
c) Volante de empadroamento da unidade familiar só se reside en concellos limítrofes.

2) Documentación xustificativa de ingresos:

Declaración do IRPF ou, no caso de non estar obrigado/a a declarar, certificado negativo emitido pola Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondente ó exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural no que se presenta a solicitude, de todos os membros con ingresos que compoñen a unidade familiar.

3) Documentación xustificativa da situación laboral:

a) Última nómina, certificación de empresa ou vida laboral, no caso de persoas traballadoras por conta allea.
b) Último recibo do pagamento da cota á Seguridade Social no réxime especial de traballadores autónomos ou da correspondente mutualidade, no caso de persoas traballadoras por conta propia ou atónomas.
c) Certificación de ser demandante de emprego (con efectos dende o día anterior ao comenzó o prazo de presentación de solicitudes) no caso das persoas desempregadas.

4) Outros documentos acreditativos de todas aquelas situacións que, por baremo, sexan susceptibles de puntuación:

a) Certificado de discapacidade ou grao de dependencia alegada polos membros da unidade familiar.
b) Certificado médico no caso de enfermidades crónicas ou outra afeccións alegadas polos membros da unidade familiar.
c) Informe do equipo de valoración e orientación da Consellería de Política Social sobre a necesidade de integración no caso de nenos/as con necesidades específicas de apoio educativo.
d) Informe do organismo competente no caso de acollemento ou garda con fins adoptivos de nenos/as.
e) Documentación acreditativa de incidencias tales como separación ou divorcio, convenio regulador ou resolución xudicial que establezca as medidas paterno-filiais ou certificado administrativo de monoparentalidade.
f) Documentación acreditativa da condición de víctima de violencia de xénero.
g) Informe dos Servizos Sociais do concello correspondente, no suposto de que sexa necesario por falta de acreditacion documental suficiente ou por situacións especiais en que viva a unidade familiar.

A falta de presentación dalgún dos documentos recollidos nos apartados 2, 3 e 4 dentro do plazo de solicitude e emenda suporá a non valoración, na correspondente epígrafe do baremo, de calquera das circunstancias alegadas.


SOLICITUDES DE RESERVA DE PRAZA

Os/as pais/nais, titores/as ou representantes legais de nenos/as xa matriculados/as neste centro que desexen renovar praza, presentarán a solicitude de reserva de praza coa documentación xustificativa dos ingresos económicos actualizados así como otros datos que poidan variar a situación sociofamiliar con respecto ó curso anterior.

Non poderá renovar praza o/a solicitante que, no momento de formaliza-la súa solicitude, manteña algunha mensualidade impagada de calquera curso.


PRAZO PARA PRESENTAR AS SOLICITUDES

Reserva de praza de nenas/os escolarizadas/os durante o curso anterior

Do 15 ó 31 de marzo: presentación das solicitudes no departamento de Servizos Socias do Concello. É necesario presentar a documentación xustificativa dos ingresos económicos actualizados así coma otros datos que poidan variar a situación sociofamiliar con respecto ó curso anterior.
Do 1 ó 15 de xuño: formalización da matrícula no departamento de Servizos Sociais do Concello.

Admisión de novos/as alumnos/as

Do 15 de marzo ó 15 de abril: presentación das solicitudes no departamento de Servizos Sociais do Concello coa documentación necesaria.
10 de maio: exposición da relación provisional de admitidos e a lista de espera no taboleiro de anuncios do Concello.

Reclamacións: os solicitantes poderán efectúar as reclamacións que estimen oportunas no departamento de Servicios Sociais no prazo de 10 días contados a partir do día seguinte da publicación.

24 de maio: exposición da relación definitiva de admitidos e a lista de espera no taboleiro de anuncios do Concello.
Do 1 ó 15 de xuño: formalización da matrícula no departamento de Servizos Sociais do Concello.

 


Descargas:

Galego