Bolsa de Emprego

CONVOCATORIA DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA O CONCELLO DE ZAS

Sen definir

Obxeto da convocatoria: 
Contratación dun/dunha auxiliar de axuda a domicilio como persoal laboral temporal por 2 meses a xornada completa para a sustitución de persoal que se atopa de baixa por enfermidade.

Prazo de presentación de instancias:
5 días naturais contados a partir do seguinte o da publicación do anuncio da convocatoria no xornal de La Voz de Galicia ( publicado o sábado 28 de febreiro).

Fin de prazo de solicitudes: xoves 5 marzo de 2015

CONTRATACIÓN DE 1 OFICIAL DE SEGUNDA E 2 PEÓNS PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS CUADRILLAS DE OBRA E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS.

Sen definir

OBXETO:
O Concello de Cabana de Bergantiños foille concedida unha subvención para a contratación de 1 oficial de segunda e 2 peóns para a CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, segundo a Resolución da Deputación Provincial pola que se aproba o programa de financiamento das cuadrillas de obra e servizos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes no ejercicio 2014, publicada no BOP nº 137, do 21/07/2014.

TRAMITACIÓN: 

OFERTA DE EMPREGO PARA MESÓN EN CABANA DE BERGANTIÑOS.

Sen definir

Sector: Hostelería

Posto ofertado: Muller para Auxiliar de cociña

Requisitos:
- Experiencia en cociña.
- Realizará servizos de cociña e atención ao público.

Horario: A determinar pola empresa

Duración de contrato:
- Temporal a xornada completa.
- Incorporación inmediata.

Data de publicación: 26 de maio de 2014.

Máis información. Poñerse en contacto: 610 394 945

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DUN AUXILIAR DE POLICÍA PARA CONCELLO DE MALPICA

Sen definir

Obxeto da convocatoria: contratación laboral temporal dun auxiliar de policía local durante 2 meses.

Prazos de presentación de solicitudes: 14 ao 28 de marzo (15 días naturais dende o día seguinte a publicación no BOP).

Sistema de provisión: oposición libre.

Condicións dos aspirantes:
1.-Ter nacionalidade española ou ser membro da Unión Europea ou estranxeiro con residencia legal en España.
2.-Ter máis de 18 anos e non cumplidos os 58 anos de idade.

Convocatoria de 1 praza de limpadora para Concello de Ponteceso.

Sen definir

 Obxeto da convocatoria: cubrir de forma interina unha praza de limpadora por mor da baixa (ITT) ata a reincorporación da titular.

 Prazos de presentación de solicitudes: do 12 ata o 16 de marzo incluídos (5 días naturais contados a partir da publicación na páxina web do Concello de Ponteceso)

Convocatoria de 1 Praza de Operario Servizos Multiples para Concello de Malpica.

Sen definir

Prazos de presentación de solicitudes: 20 días naturais contados dende o seguinte ó da publicación no BOE (previamente publicaranse as bases no BOP e un anuncio de extracto da convocatoria no DOG).

Obxeto da convocatoria: provisión en propiedade dun praza de Operario de Servizos Múltiples vacante no cadro de persoal laboral fixo do Concello de Malpica.

Sistema de selección: concurso-oposición.

Bolsa de emprego da Cámara de Comercio de A Coruña

Sen definir

Obxetivo: 
Creación de portal de emprego www.empleocamaracoruna.com para reforzar o canle de comunicación entre demandantes de emprego e empresas.

Destinatarios: 
- As persoas que buscan traballo deberán insertar o seu currículum vitae.

Convocatoria do procedemento para avaliar e recoñecer as competencias adquiridas a través da experiencia profesional.

Sen definir

A Consellería de Traballo e Benestar convoca procedemento para recoñecer as competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral nas seguintes cualificacións:

- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio
Nº PRAZAS: 500
PRAZO DE SOLICITUDE: 13 novembro ata o 12 decembro 2013

- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
Nº PRAZAS: 500
PRAZO DE SOLICITUDE: 13 novembro ata o 12 decembro 2013

- Servizos para o control de pragas

Prazo de actualización e incorporación de novos candidatos de SEAGA.

Sen definir

A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. anuncia a apertura do prazo de actualización de méritos e/ou incorporación de novos candidatos a diversas categorías profesionais do sistema de listas previas para a selección de persoal temporal:
- Enxeñeiro de Montes
- Enxeñeiro Agrónomo
- Enxeñeiro Técnico Forestal
- Enxeñeiro Técnico Agrícola
- Capataz
- Xefe de Brigada
- Peón Especialista
- Peón
- Oficial Administrativo
- Auxiliar Administrativo 

Convocatoria para contratación laboral na IBS Padre Rubinos.

Sen definir

Data: Dende o 22/10/2013 ata o 22/11/2013

Requisitos:

XERAIS: 
- Ter a nacionalidade española ou ser cidadán dun dos estados membros da Unión Europea.
- Ter unha idade non inferior a 18 anos e que non exceda da idade máxima de xubilación forzosa.
- Carné de Conducir B1.
- Non estar afectado por enfermidades ou limitacións físicas e/ou psíquicas que sexan incompatibles co desenvolvemento das funcións a realizar.

ESPECÍFICOS:

a) Auxiliar de enfermería: 

Páxinas