Subvencións

AXUDAS PARA A INCORPORACIÓN DE MOZOS/AS Á ACTIVIDADE AGRARIA.

Galego

Obxeto: 
Establecer as bases reguladoras das axudas á primeira instalación de agricultores/as mozos ou mozas e convocalas para o ano 2015.

Beneficiarios:
As persoas que non figuran nin figurasen inscritos como titulares de explotación agrarias no Rexistro de Explotación Agrarias de Galicia, que se instalen nunha explotación agraria prioritaria,que teñan cumpridos 18 anos e sexan menores de 40 anos de idade no momento da solicitude de axuda.

Orde da convocatoria: 

SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO DAS PERSOAS NOVAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

Galego

Finalidade: promover e axudar a financiar os proxectos empresariais cunha viabilidade económica e financeira que faciliten a creación do seu posto de traballo ás persoas novas desempregadas que figuren inscritas no Sistema nacional de Garantia Xuvenil.

- Altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que se formalicen ou se vaian a formalizar dende o 01/10/2015 ata o 30/09/2016.

Publicación: DOG nº 248 do mércores 30 de decembro de 2015 ( Consellería de Economia, Emprego e Industria).

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

Galego

Beneficiarios: 
Persoas desempregadas de 30 anos ou máis inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que se constitúan como traballadores autónomos ou por conta propia.

Prazos: 
- Altas formalizadas dende o 01/10/2013 ata o 30/09/2014.

Requisitos: 
- Ser titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.
- Alta no réxime especial de autónomos entre o 1/10/2013 e o 30/09/2014.

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO DE XOVES MENORES DE 30 ANOS

Galego

Beneficiarios: 
Persoas desempregadas menores de 30 anos inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que se constitúan como traballadores autónomos ou por conta propia.

Prazos: 
- Altas formalizadas dende o 01/10/2013 ata o 30/09/2014.

Requisitos: 
- Ter menos de 30 anos de idade na data da presentación de solicitude.
- Alta no réxime especial de autónomos entre o 1/10/2013 e o 30/09/2014.

Subvencións para fomento de emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo para o ano 2014.

Galego

Obxeto: fixar as bases reguladoras e convocar axudas coa finalidade de promover a incorporación de persoas desempregadas ás entidade de economía social e apoiar o desenvolvemento de proxectos de creación deste tipo de empresas.

Programas:
I.- Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais
II.-Fomento do acceso á condición de persoa socia traballadora.
III.-Impulso de proxectos empresariais cooperativos e asistencia técnica
IV.-Promoción das cooperativas xuvenís. 

Subvencións para apertura de novos establecementos comerciais.

Galego

Obxeto:
Axudas dirixidas a comerciantes detallistas,xa sexan persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas sen personalidade xurídica, comunicades de bens etc

Requisitos:- Desenvolver a actividade comercial en Galicia.

Convocatoria de axudas para a promoción do emprego autónomo.

Galego

Beneficiarios: 
Persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que se constitúan como traballadores autónomos ou por conta propia.

Convocatoria: 
Orde do 19 de agosto de 2013 (DOG núm 159 do 22 de agosto de 2013).

Tipos de axuda:
- Establecemento como traballador/a autónomo: investimento mínimo 3.000€ ( inmobilizado fixo), no período comprendido entre os 3 meses anteriores ao inicio da actividade e os 6 meses posteriores.

Subvencións para entidades sen ánimo de lucro que contraten traballadores desempregados para a realización de servizos de interese xeral e social (TR352A).

Galego

Obxeto: 
Establecemento das bases reguladoras e das condicións polas que se rexerá a convocatória pública e que están destinadas ao financiaciamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia para a realización de servizos de interese xeral e social co obxeto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

Beneficiarios: 

Axudas para a obtención do permiso de condución Clase B para mozos/as residentes en galicia (BS321A).

Galego

Obxeto: 
Establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a obtención do permiso de conducción clase B para mozos/as residentes em Galicia, coa finalidade de mellorar a súa empregabilidade e mobilidade, así como sensibilizar e fomentar unha conducción segura e responsable entre a xuventude.

Requisitos das persoas solicitantes:
- Teñan entre 18 e 30 anos de idade cumpridos no momento de presentar a solicitude.
- Sexan titulares do carné xove vixente no momento de presentar a solicitude.

Páxinas