Proceso selectivo de cinco prazas de marisqueo a pé na Agrupación de Mariscadoras.

Sen definir

REQUISITOS:
- Realizar de forma habitual e como medio fundamental de vida os labores de marisqueo.
- Estar empadroado nun municipio do litoral de Galicia.
- Ser maior de 18 anos ou menor emancipado e non ser maior de 65 anos.
- Non ser perceptor de pensións de xubilación, grande invalidez, incapacidade permanente absoluta, incapacidade permanente total, a favor de familiares ou perceptor de renda de integración social de Galicia.
- Non estar incapacitado para exercer os labores de marisqueo.
- Non ter sanción firme en vía administrativa en materia de protección de recursos mariños, pendentes de pagamento.

SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

a) Pagamento de taxas: 9,29 euros

b) Instancia (anexo III) da orde do 15 de xullo de 2011, pola que se regula o permiso de explotación para o marisqueo a pé dispoñible na guía de procedementos e servizos no enderezo https://sede.xunta.es/guia-de-procedementos-e-servizos

c) Copia compulsada de DNI en caso de non autorización ao órgano xestor para comprobar os datos de identidade mediante consulta ao sistema de verificación de datos.

d) Documentación acreditativa de cada un dos aspectos a valorar (orixinal ou copia compulsada).
- Informe do Servizo Público de Emprego acreditando o tempo que estivo como demandante de emprego (informe dos períodos de inscrición).
- Copia compulsada da tarxeta de demanda de emprego.
- Copias compulsadas dos diplomas, acreditacións ou certificacións de asistencia a cursos relacionados coas materias para a súa formación profesional indicadas no baremo e coa prevención de riscos laborais.
- Certificación de empadroamento nun concello do ámbito da confraría de pescadores ou entidade asociativa.

Presentación de solicitudes e prazo:
A presentación de solicitudes farase nas oficinas do rexistro da Xunta de Galicia, oficinas de correos e demais lugares previstos no artigo 38 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Prazo: 31 de outubro

Máis información: http://www.medioruralemar.xunta.es