Prazo de actualización e incorporación de novos candidatos de SEAGA.

Sen definir

A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. anuncia a apertura do prazo de actualización de méritos e/ou incorporación de novos candidatos a diversas categorías profesionais do sistema de listas previas para a selección de persoal temporal:
- Enxeñeiro de Montes
- Enxeñeiro Agrónomo
- Enxeñeiro Técnico Forestal
- Enxeñeiro Técnico Agrícola
- Capataz
- Xefe de Brigada
- Peón Especialista
- Peón
- Oficial Administrativo
- Auxiliar Administrativo 

Apertura do prazo de presentación de solicitudes para a incorporación ás listas previas de persoal temporal nas categorías de: 
- Arquitecto
- Arquitecto Técnico
- Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos
- Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas 

Prazo: ata o 31 de outubro de 2013

Máis información
http://www.epseaga.com/ofertas_emprego.php

Publicación: DOG 30-09-2013