SELECCIÓN EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, DE UN (1) POSTO DE TRABALLO DE “CONSERXE CENTRO MÉDICO”

Número de postos: 1

Sistema de provisión: Concurso-oposición

Clase: Persoal laboral temporal

Nivel mínimo de titulación esixido: Graduado escolar ou equivalente

Denominación do posto: Conserxe centro médico

Categoria: Ordenanza ( grupo de cotización 10)

Xornada:  A tempo completo

Tipo de contrato: Duración determinada a tempo completo( Contrato de interinidade)

Duración do contrato: Cando remate a baixa por incapacidade temporal da empregada que ocupa o posto.

Prazo de presentación de instancias: Dez días naturais contados dende o día seguinte ó da publicación na Voz de Galicia.


Observacións:
O importe da taxa para participar no proceso selectivo é de 3,00€.

 

Concello de Cabana de Bergantiños

A Carballa, s/n - Cesullas

(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30

Telefax 981 75 42 29

Undefined