3 peóns e 1 oficial para a rede viaria

Número de prazas que se convocan:
4
Grupo:
 
Clasificación da praza:
persoal laboral temporal
Sistema de acceso:
concurso - oposición
Prazo de presentación de instancias:
3 días desde a citación por parte do Concello
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
29-07-2011

Observacións:
Os aspirantes excluidos provisionalmente terán un prazo de 2 días para subsanar as deficiencias observadas.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined