Orientador/a laboral

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
 
Clasificación da praza:
laboral temporal
Sistema de acceso:
concurso
Prazo de presentación de instancias:
5 días naturais a contar desde a publicación do anuncio
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
08-07-2011

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined