Selección dunha praza de docente en psicoloxía.

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
 
Clasificación da praza:
Persoal laboral temporal.
Sistema de acceso:
Concurso
Prazo de presentación de instancias:
5 días naturais a contar desde anuncio xornal
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
13-06-2011
Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined