Contratación laboral temporal de catro socorristas para as praias

Número de prazas que se convocan:
4
Grupo:
 
Clasificación da praza:
Contrato laboral temporal dous meses e medio
Sistema de acceso:
Concurso-Oposición
Prazo de presentación de instancias:
6 días naturais desde a publicación anuncio en "La Voz de Galicia"
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
07-06-2011

Observacións:
OS Seleccionados deberán presentar a documentación fixada nas bases no prazo máximo de 3 días hábiles a contar desde a publicación da acta do tribunal que foi publicada o 22/06/2011.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir