1 praza de peón de servizos múltiples (contrato relevo)

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
 
Clasificación da praza:
persoal laboral relevista.
Sistema de acceso:
concurso con proba práctica
Prazo de presentación de instancias:
10 días naturais desde a publicación anuncio en BOP
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
30-09-2010

Observacións:
Prazo para a presentación do documentación polo aspirante proposto. 5 días naturais a contar desde a publicación do presente anuncio na web.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir