4 prazas de vixiante de praias

Número de prazas que se convocan:
4
Grupo:
 
Clasificación da praza:
laboral temporal. 2 meses
Sistema de acceso:
concurso-oposición
Prazo de presentación de instancias:
5 días naturais a contar desde anuncio xornal
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
11-06-2010

Observacións:
T= tempos. P= puntuación.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined