técnico para a realización de accións de información, orientación e busca de emprego

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
 
Clasificación da praza:
persoal laboral temporal
Sistema de acceso:
concurso de méritos
Prazo de presentación de instancias:
5 días naturais
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
19-08-2009

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined