Contratación laboral dunha persoa que desempeñe tarefas de auxiliar administrativo adscrito ao Departamento de Servizos Sociais.

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
 
Clasificación da praza:
Laboral temporal a xornada completa
Sistema de acceso:
Concurso de méritos
Prazo de presentación de instancias:
10 días naturais dende a publicación das bases no B.O.P.
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
09-03-2009

Observacións:
TITULACIÓN ESIXIDA: graduado escolar, E.S.O. ou titulación equivalente. SISTEMA DE ACCESO: concurso de méritos.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined