MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS NOS LUGARES DE BELLO E BORNEIRO” INCLUIDA NO POS 2012.

Datos xerais
Denominación:
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS NOS LUGARES DE BELLO E BORNEIRO” INCLUIDA NO POS 2012.
Nº de expediente:
325/2012
Tipo de expediente:
CONTRATO DE OBRAS
Suxeito a regulación harmonizada:
NON
Procedemento de adxudicación:
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Tramitación:
ORDINARIA
Garantía provisional esixible:
NON
Clasificación:
NON

Orzamento
Orzamento sen IVE:
70.242,31 €
IVE:
12.643,62 €
Orzamento con IVE:
82.885,93 €

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
02-08-2012
Adxudicatario:
CONSTRUCCIONES DÁMASO FERREIRO E HIJOS S.L
Importe sen IVE:
70.242,31 €
IVE:
12.643,62 €
Importe con IVE:
82.885,93 €
Órgano competente:
ACALDIA

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined