Mellora Enerxética no Alumeado Público dos lugares de Canduas, Arnela e Ures na parroquia de Canduas"

Datos xerais
Denominación:
Mellora Enerxética no Alumeado Público dos lugares de Canduas, Arnela e Ures na parroquia de Canduas”
Nº de expediente:
351/2012
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non

Orzamento
Orzamento sen IVE:
50.820,74 €
IVE:
9.147,73 €
Orzamento con IVE:
59.968,47 €

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
19-11-2012
Adxudicatario:
CRC Obras y Servicios, S.L.,
Importe sen IVE:
50.820,74 €
IVE:
9.147,73 €
Importe con IVE:
59.968,47 €
Órgano competente:
alcaldia

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir