CONCESIÓN DA XESTIÓN INTEGRAL DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E SANEAMENTO NO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

Datos xerais
Denominación:
CONCESIÓN DA XESTIÓN INTEGRAL DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E SANEAMENTO NO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS
Nº de expediente:
263/2012
Tipo de expediente:
CONTRATO DE XESTIÓN DE SERVIZO PÚBLICO
Suxeito a regulación harmonizada:
NON
Procedemento de adxudicación:
ABERTO.MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
Tramitación:
ORDINARIA
Garantía provisional esixible:
NON
Clasificación:
NON

Orzamento
Orzamento sen IVE:
0,00 €
IVE:
0,00 €
Orzamento con IVE:
0,00 €

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir