SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC PARA ALBERGUE XUVENIL

Datos xerais
Denominación:
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC PARA ALBERGUE XUVENIL
Nº de expediente:
72/2012
Tipo de expediente:
CONTRATO DE SUMINISTRO
Suxeito a regulación harmonizada:
NON
Procedemento de adxudicación:
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Tramitación:
ORDINARIA
Garantía provisional esixible:
NON
Clasificación:
NON

Orzamento
Orzamento sen IVE:
24.019,98 €
IVE:
4.323,60 €
Orzamento con IVE:
28.343,58 €

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
19-03-2012
Adxudicatario:
HIJOS GR CARPINTERÍA 2001, S.L
Importe sen IVE:
24.019,98 €
IVE:
4.323,60 €
Importe con IVE:
28.343,58 €
Órgano competente:
ALCALDIA
Data proposta de adxudicación:
16-03-2012

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
26-04-2012
Adxudicatario:
HIJOS GR CARPINTERÍA 2001, S.L.
Importe sen IVE:
24.019,98 €
IVE:
4.323,60 €
Importe con IVE:
28.343,58 €
Órgano competente:
ALCALDIA

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir