SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DUNHA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN A COR E DÚAS MÁQUINAS DE IMPRESIÓN

Datos xerais
Denominación:
SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DUNHA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN A COR E DÚAS MÁQUINAS DE IMPRESIÓN
Nº de expediente:
54/2012
Tipo de expediente:
CONTRATO DE SUMINISTRO
Suxeito a regulación harmonizada:
NON
Procedemento de adxudicación:
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Tramitación:
ORDINARIA
Garantía provisional esixible:
NON
Clasificación:
NON SE ESIXE

Orzamento
Orzamento sen IVE:
23.820,00 €
IVE:
4.287,60 €
Orzamento con IVE:
28.107,60 €

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
09-03-2012
Adxudicatario:
RICOH ESPAÑA S.L.U
Importe sen IVE:
21.632,00 €
IVE:
3.893,76 €
Importe con IVE:
25.525,76 €
Órgano competente:
ALCALDÍA
Data proposta de adxudicación:
09-03-2012

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
19-03-2012
Adxudicatario:
RICOH ESPAÑA S.L.U
Importe sen IVE:
21.632,00 €
IVE:
3.893,76 €
Importe con IVE:
25.525,76 €
Órgano competente:
ALCALDÍA

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir