REPARACIÓN DE ESTRADAS MUNICIPAIS NOS LUGARES DE BARREIROS, CUCHEIROS, ASPERA – AS PIAS E RIEIRO

Datos xerais
Denominación:
REPARACIÓN DE ESTRADAS MUNICIPAIS NOS LUGARES DE BARREIROS, CUCHEIROS, ASPERA – AS PIAS E RIEIRO
Nº de expediente:
357/2011
Tipo de expediente:
contrato obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
51.232,87 €
IVE:
9.221,92 €
Orzamento con IVE:
60.454,79 €

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir