REPARACIÓN DE ESTRADAS MUNICIPAIS NOS LUGARES DE REMISQUEIRA, FONTERREMULA, CARDEZO E O PENDÓN

Datos xerais
Denominación:
REPARACIÓN DE ESTRADAS MUNICIPAIS NOS LUGARES DE REMISQUEIRA, FONTERREMULA, CARDEZO E O PENDÓN
Nº de expediente:
356/2011
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
53.202,94 €
IVE:
9.576,53 €
Orzamento con IVE:
62.779,47 €

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir