Adecuación da praza pública da igrexa de Silvarredonda

Datos xerais
Denominación:
Adecuación da praza pública da igrexa de Silvarredonda
Nº de expediente:
362/2011
Tipo de expediente:
contrato obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado senpublicidade
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
42.364,00 €
IVE:
7.625,52 €
Orzamento con IVE:
49.989,52 €

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
07-09-2011
Adxudicatario:
Construccines Heranosca S.L
Importe sen IVE:
42.364,00 €
IVE:
7.625,52 €
Importe con IVE:
49.989,52 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
06-09-2011

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir