contrato de obras de acondicionamento das áreas de ocio de O Esto e Cundíns

Datos xerais
Denominación:
contrato de obras de acondicionamento das áreas de ocio de O Esto e Cundíns
Nº de expediente:
69/2011
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
89.978,45 €
IVE:
16.196,12 €
Orzamento con IVE:
106.174,57 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
invitación a 3 empresas
Publicación no perfil:
17-02-2011

Observacións:
So poderán presentar oferta aquelas empresas que previamente teñan sido invitadas polo Concello de Cabana de Bergantiños a participar na presente licitación.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir