REPARACION DE PISTAS FORESTAIS E AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO MUNICIPAL

Datos xerais
Denominación:
REPARACION DE PISTAS FORESTAIS E AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO MUNICIPAL
Nº de expediente:
343/2011
Tipo de expediente:
CONTRATO DE OBRAS
Suxeito a regulación harmonizada:
NON
Procedemento de adxudicación:
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Tramitación:
ORDINARIA
Garantía provisional esixible:
NON
Clasificación:
NON

Orzamento
Orzamento sen IVE:
31.843,29 €
IVE:
5.731,79 €
Orzamento con IVE:
37.575,08 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
invitación a 3 empresas
Publicación no perfil:
09-08-2011

Observacións:
Só poderán presentar oferta aquelas empresas que previamente teñan sido invitadas polo Concello de Cabana de Bergantiños para participar na presente licitación.-

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir