CONTRATO DE COLABORACIÓN NA EXECUCIÓN DA OBRA "EXECUCIÓN DE SENDA PEONIL NA MARXE ESTE DA ESTRADA AC-429 DO PK. 0+130 A PK. 0+940 EN PONTECESO DE CABANA"

Datos xerais
Denominación:
CONTRATO DE COLABORACIÓN NA EXECUCIÓN DA OBRA "EXECUCIÓN DE SENDA PEONIL NA MARXE ESTE DA ESTRADA AC-429 DO PK. 0+130 A PK. 0+940 EN PONTECESO DE CABANA"
Nº de expediente:
515/2010
Tipo de expediente:
CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE COLABORACION
Suxeito a regulación harmonizada:
NO
Procedemento de adxudicación:
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Tramitación:
URXENTE
Garantía provisional esixible:
NON
Clasificación:
NON

Orzamento
Orzamento sen IVE:
59.981,91 €
IVE:
10.796,74 €
Orzamento con IVE:
70.778,65 €

Observacións:
Procedemento negociado sen publicidade. So poderán presentar ofertas aquelas empresas previamente invitadas polo Concello. Para estas o prazo de presentación de ofertas será de 5 días naturais a contar a partir da recepción da invitación.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir