contratación de subministros dunha pala retrocargadora.

Datos xerais
Denominación:
contratación de subministros dunha pala retrocargadora.
Nº de expediente:
489/2009
Tipo de expediente:
contrato de subministro
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
aberto varios criterios de selección
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
si
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
94.827,59 €
IVE:
15.172,41 €
Orzamento con IVE:
110.000,00 €

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
14-01-2010
Adxudicatario:
Palas Motor S.L
Importe sen IVE:
94.827,59 €
IVE:
15.172,41 €
Importe con IVE:
110.000,00 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
13-01-2010

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
10-02-2010
Adxudicatario:
Palas Motor S.L
Importe sen IVE:
94.827,59 €
IVE:
15.172,41 €
Importe con IVE:
110.000,00 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
10-02-2010

Observacións:
O prazo de presentación das proposicións comezará a contar a partir da derradeira publicación do anuncio ben no BOP ou no DOG. A derradeira publicación foi a publicada no DOG con data 24/11/2009. O Adxudicatario provisional terá 15 días a contar desde a publicación do anuncio de adxudicación provisional no BOP para acreditar a constitución da garantía definitiva e que se atopa ó corrente das obrigas tributarias e coa seguridade social. Fíxase o día 22 de febreiro de 2.010 ás 10:00 horas na casa do Concello como data e lugar para a sinatura do contrato.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir