Contrato tramitado mediante procedemento negociado sen publicidade, polo que so poderán presentar ofertas aquelas empresas previamente invitadas polo Concello de Cabana de Bergantiños. O prazo de presentación das ofertas será de 10 días naturais a contar

Datos xerais
Denominación:
contrato do servizo de redacción de proxecto técnico de recuperación do borde litoral de cabana de bergantiños: tramo Orixeira - O Malecón
Nº de expediente:
368/2009
Tipo de expediente:
CONTRATO DE SERVIZO
Suxeito a regulación harmonizada:
NON
Procedemento de adxudicación:
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Tramitación:
ORDINARIA
Garantía provisional esixible:
NON
Clasificación:
NON SE ESIXE

Orzamento
Orzamento sen IVE:
37.068,97 €
IVE:
5.931,04 €
Orzamento con IVE:
43.000,01 €

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
13-08-2009
Adxudicatario:
Proyfe S.L
Importe sen IVE:
37.068,97 €
IVE:
5.931,04 €
Importe con IVE:
43.000,01 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
12-08-2009

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
03-09-2009
Adxudicatario:
Proyfe s.l
Importe sen IVE:
37.068,97 €
IVE:
5.931,04 €
Importe con IVE:
43.000,01 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
03-09-2009

Observacións:
Contrato tramitado mediante procedemento negociado sen publicidade, polo que so poderán presentar ofertas aquelas empresas previamente invitadas polo Concello de Cabana de Bergantiños. O prazo de presentación das ofertas será de 10 días naturais a contar a partir da recepción da invitación.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir