CONTRATACIÓN DA OBRA DE AMPLIACIÓN E MELLORA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA NOS LUGARES DE PARADOA E VIEIRA NA PARROQUIA DE SILVARREDONDA.

Datos xerais
Denominación:
CONTRATACIÓN DA OBRA DE AMPLIACIÓN E MELLORA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA NOS LUGARES DE PARADOA E VIEIRA NA PARROQUIA DE SILVARREDONDA.
Nº de expediente:
364/2009
Tipo de expediente:
CONTRATO DE OBRAS
Suxeito a regulación harmonizada:
NON
Procedemento de adxudicación:
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Tramitación:
URXENTE
Garantía provisional esixible:
NON
Clasificación:
NON SE ESIXE

Orzamento
Orzamento sen IVE:
56.578,30 €
IVE:
9.052,53 €
Orzamento con IVE:
65.630,83 €

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
30-07-2009
Adxudicatario:
MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA BOUZAS S.A
Importe sen IVE:
56.578,30 €
IVE:
9.052,53 €
Importe con IVE:
65.630,83 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
30-07-2009

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
18-08-2009
Adxudicatario:
MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA BOUZAS S.A
Importe sen IVE:
56.578,30 €
IVE:
9.052,53 €
Importe con IVE:
65.630,83 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
13-08-2009

Observacións:
Prazo para a presentación de ofertas 5 días naturais a contar a partir da recepción da invitación. Ó ser procedemento negociado sen publicidade so poderán presentarse as empresas previamente invitadas polo Concello de Cabana de Bergantiños. O proxecto técnico poderá ser consultado no Concello, en horario de 8:00 a 14:00 horas de luns a venres.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir