CONTRATACIÓN DA OBRA DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS NA PARROQUIA DE CORCOESTO, INCLUIDO NO PLAN DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2009

Datos xerais
Denominación:
CONTRATACIÓN DA OBRA DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS NA PARROQUIA DE CORCOESTO, INCLUIDO NO PLAN DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2009
Nº de expediente:
237/09
Tipo de expediente:
Contrato administrativo típico. De obras.
Suxeito a regulación harmonizada:
Non
Procedemento de adxudicación:
Negociado sen publicidade
Tramitación:
Ordinaria
Garantía provisional esixible:
Non
Clasificación:
Non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
53.925,32 €
IVE:
8.628,05 €
Orzamento con IVE:
62.553,37 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
Non procede (remítense 3 invitacións)
Publicación no perfil:
19-05-2009

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
05-06-2009
Adxudicatario:
CONSTRUCCIONES DÁMASO FERREIRO E HIJOS S.L.
Importe sen IVE:
53.925,32 €
IVE:
8.628,05 €
Importe con IVE:
62.553,37 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
05-06-2009

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
01-07-2009
Adxudicatario:
CONSTRUCCIONES DÁMASO FERREIRO E HIJOS SL
Importe sen IVE:
53.925,32 €
IVE:
8.628,05 €
Importe con IVE:
62.553,37 €
Órgano competente:
ALCALDIA
Data proposta de adxudicación:
01-07-2009

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir