Contratación do servizo de prevención e seguridade no traballo e vixianza médica da saúde nos centros de traballo do Concello de Cabana de Bergantiños.

Datos xerais
Denominación:
Contratación do servizo de prevención e seguridade no traballo e vixianza médica da saúde nos centros de traballo do Concello de Cabana de Bergantiños.
Nº de expediente:
128/09
Tipo de expediente:
Contrato administrativo típico. De servizos.
Suxeito a regulación harmonizada:
Non
Procedemento de adxudicación:
Negociado sen publicidade
Tramitación:
Ordinaria
Garantía provisional esixible:
Non
Clasificación:
Non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
3.017,24 €
IVE:
482,76 €
Orzamento con IVE:
3.500,00 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
Non procede (remítense 3 invitacións)
Publicación no perfil:
24-03-2009

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
05-05-2009
Adxudicatario:
INTECTOMA S.L.
Importe sen IVE:
2.756,31 €
IVE:
441,01 €
Importe con IVE:
3.197,32 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
04-05-2009

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
28-05-2009
Adxudicatario:
INTECTOMA S.L.
Importe sen IVE:
2.756,31 €
IVE:
441,01 €
Importe con IVE:
3.197,32 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
27-05-2009

Observacións:
ORZAMENTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: 3500€ anuais (IVE engadido)

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN:
Data fin de presentación de ofertas: 8 días naturais dende a recepción da invitación

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL:
Importe sen IVE: 2.756,31 € (ANUAL)

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir