CONTRATACIÓN DA OBRA DE REFORMA DE VESTIARIOS NO CAMPO DE FÚTBOL DE AS REDONDAS, INCLUIDO NO PLAN DE ILUMINIACIÓN E OUTROS COMPLEMENTOS DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS DE HERBA ARTIFICIAL 2008 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Datos xerais
Denominación:
CONTRATACIÓN DA OBRA DE REFORMA DE VESTIARIOS NO CAMPO DE FÚTBOL DE AS REDONDAS, INCLUIDO NO PLAN DE ILUMINIACIÓN E OUTROS COMPLEMENTOS DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS DE HERBA ARTIFICIAL 2008 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
Nº de expediente:
233/09
Tipo de expediente:
Contrato administrativo típico. De obras.
Suxeito a regulación harmonizada:
Non
Procedemento de adxudicación:
Negociado sen publicidade
Tramitación:
Urxente
Garantía provisional esixible:
Non
Clasificación:
Non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
68.965,52 €
IVE:
11.034,48 €
Orzamento con IVE:
80.000,00 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
Non procede (remítense 3 invitacións)
Publicación no perfil:
15-05-2009

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
29-05-2009
Adxudicatario:
TRABALLOS EN ALBAÑILERÍA EMILIO SUÁREZ RIVERA.
Importe sen IVE:
68.965,52 €
IVE:
11.034,48 €
Importe con IVE:
80.000,00 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
29-05-2009

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
12-06-2009
Adxudicatario:
TRABALLOS DE ALBAÑILERÍA EMILIO SUÁREZ RIVERA
Importe sen IVE:
68.965,52 €
IVE:
11.034,48 €
Importe con IVE:
80.000,00 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
12-06-2009

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir