CONTRATACIÓN DA OBRA REFORMA DO CENTRO SOCIAL DE ANOS (CABANA DE BERGANTIÑOS).

Datos xerais
Denominación:
CONTRATACIÓN DA OBRA REFORMA DO CENTRO SOCIAL DE ANOS (CABANA DE BERGANTIÑOS).
Nº de expediente:
86/09
Tipo de expediente:
Contrato administrativo típico. De obras.
Suxeito a regulación harmonizada:
Non
Procedemento de adxudicación:
Negociado sen publicidade
Tramitación:
Ordinaria
Garantía provisional esixible:
Non
Clasificación:
Non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
73.927,18 €
IVE:
11.828,35 €
Orzamento con IVE:
85.755,53 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
Non procede (remítense 3 invitacións).
Publicación no perfil:
05-03-2009

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
08-04-2009
Adxudicatario:
CONSTRUCCIONES MARTÍNEZ INSUA S.L.
Importe sen IVE:
73.927,18 €
IVE:
11.828,35 €
Importe con IVE:
85.755,53 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
08-04-2009

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
27-04-2009
Adxudicatario:
CONSTRUCCIONES MARTÍNEZ INSUA S.L.
Importe sen IVE:
73.927,18 €
IVE:
11.828,35 €
Importe con IVE:
85.755,53 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
24-04-2009

Observacións:
Data fin de presentación de ofertas: 8 días naturais dende a recepción da invitación

DOCUMENTOS
- Prego de cláusulas administrativas
- Proxecto técnico da obra

Ambos documentos estarán a disposición dos interesados na Secretaría municipal.

OUTROS DATOS DE INTERÉS
Reduce prazo de execución da obra. Prazo total: 4 meses ( 120 días).
Persoal de nova contratación: Non

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
Reduce prazo de execución da obra. Prazo total: 4 meses ( 120 días).
Persoal de nova contratación: Non


Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir