CONTRATACIÓN DA OBRA SENDA PEATONAL. TRAMO: A CARBALLA-ESQUEIRO (CABANA DE BERGANTIÑOS).

Datos xerais
Denominación:
CONTRATACIÓN DA OBRA SENDA PEATONAL. TRAMO: A CARBALLA-ESQUEIRO (CABANA DE BERGANTIÑOS).
Nº de expediente:
88/09
Tipo de expediente:
Contrato administrativo típico. De obras.
Suxeito a regulación harmonizada:
Non
Procedemento de adxudicación:
Negociado sen publicidade
Tramitación:
Ordinaria
Garantía provisional esixible:
Non
Clasificación:
Non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
172.404,27 €
IVE:
27.584,68 €
Orzamento con IVE:
199.988,95 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
Non procede (remítense 3 invitacións).
Publicación no perfil:
06-03-2009

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
08-04-2009
Adxudicatario:
EXCAVACIONES Y DESBROCES AMAMBER S.L.
Importe sen IVE:
161.534,27 €
IVE:
25.845,48 €
Importe con IVE:
187.379,75 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
08-04-2009

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
27-04-2009
Adxudicatario:
EXCAVACIONES Y DESBROCES AMAMBER S.L.
Importe sen IVE:
161.534,27 €
IVE:
25.845,48 €
Importe con IVE:
187.379,75 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
27-04-2009

Observacións:
Data fin de presentación de ofertas: 8 días naturais dende a recepción da invitación

DOCUMENTOS
- Prego de cláusulas administrativas
- Proxecto técnico da obra 

Ambos documentos estarán a disposición dos interesados na Secretaría municipal.

OUTROS DATOS DE INTERÉS
Reduce prazo de execución da obra: NON .
Persoal de nova contratación: Non

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA:
Reduce prazo de execución da obra: seis meses (180 días).
Persoal de nova contratación: unha (1) persoa de nova contratación procedente do INEM


Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir