CONTRATACIÓN DA OBRA SENDA PEATONAL. TRAMO: ÁSPERA-PONTECESO DE CABANA. INCLUÍDA NO FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL.

Datos xerais
Denominación:
CONTRATACIÓN DA OBRA SENDA PEATONAL. TRAMO: ÁSPERA-PONTECESO DE CABANA. INCLUÍDA NO FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL.
Nº de expediente:
89/09
Tipo de expediente:
Contrato administrativo típico. De obras.
Suxeito a regulación harmonizada:
Non
Procedemento de adxudicación:
Negociado sen publicidade
Tramitación:
Ordinaria
Garantía provisional esixible:
Non
Clasificación:
Non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
144.479,56 €
IVE:
23.116,73 €
Orzamento con IVE:
167.596,29 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
Non procede (remítense 4 invitacións)
Publicación no perfil:
23-02-2009

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
23-03-2009
Adxudicatario:
EXCAVACIONES POSE S.L.
Importe sen IVE:
144.479,56 €
IVE:
23.116,73 €
Importe con IVE:
167.596,29 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
23-03-2009

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
06-04-2009
Adxudicatario:
EXCAVACIONES POSE S.L.
Importe sen IVE:
144.479,56 €
IVE:
23.116,73 €
Importe con IVE:
167.596,29 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
06-04-2009

Observacións:
Data fin de presentación de ofertas: 8 días naturais dende a recepción da invitación.

DOCUMENTOS

- Prego de cláusulas administrativas
- Proxecto técnico da obra

Ambos documentos estarán a disposición dos interesados na Secretaría municipal.

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

Prazo de execución: 4 meses

Nova contratación: Alomenos duas (2) persoas procedentes do INEM

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

Prazo de execución: 4 meses

Nova contratación: Alomenos duas (2) persoas procedentes do INEM


Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir