CONTRATACIÓN DA OBRA MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS DE CANDUAS, CORCOESTO E RIOBOO

Datos xerais
Denominación:
CONTRATACIÓN DA OBRA MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS DE CANDUAS, CORCOESTO E RIOBOO.
Nº de expediente:
90/09
Tipo de expediente:
Contrato administrativo típico. De obras.
Suxeito a regulación harmonizada:
Non
Procedemento de adxudicación:
Negociado sen publicidade
Tramitación:
Ordinaria
Garantía provisional esixible:
Non
Clasificación:
Non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
143.949,07 €
IVE:
23.031,85 €
Orzamento con IVE:
166.980,92 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
Non procede (remítense 3 invitacións)
Publicación no perfil:
25-02-2009

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
17-03-2009
Adxudicatario:
EXCAVACIONES POSE S.L.
Importe sen IVE:
143.949,07 €
IVE:
23.031,85 €
Importe con IVE:
166.980,92 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
16-03-2009

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
01-04-2009
Adxudicatario:
EXCAVACIONES POSE S.L.
Importe sen IVE:
143.949,07 €
IVE:
23.031,85 €
Importe con IVE:
166.980,92 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
30-03-2009

Observacións:
Data fin de presentación de ofertas: 8 días naturais dende a recepción da invitación

DOCUMENTOS
- Prego de cláusulas administrativas
- Proxecto técnico da obra

Ambos documentos estarán a disposición dos interesados na Secretaría municipal.

OUTROS DATOS DE INTERÉS:
Reduce prazo de execución da obra en 2 meses. Prazo total: 4 meses
Proposta de nova contratación: dous (2) persoas de nova contratación procedentes do INEM


Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir