Contratación do servizo de asistencia técnica para levar a cabo diversas actuacións relativas ao asesoramento cultural e educativo ao Concello de Cabana de Bergantiños

Datos xerais
Denominación:
Contratación do servizo de asistencia técnica para levar a cabo diversas actuacións relativas ao asesoramento cultural e educativo ao Concello de Cabana de Bergantiños.
Nº de expediente:
533/08
Tipo de expediente:
Contrato administrativo típico. De servizos
Suxeito a regulación harmonizada:
Non
Procedemento de adxudicación:
Negociado sen publicidade
Tramitación:
Ordinaria
Garantía provisional esixible:
Non
Clasificación:
Non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
27.793,10 €
IVE:
4.446,90 €
Orzamento con IVE:
32.240,00 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
Non procede (remítense 3 invitacións)
Publicación no perfil:
22-10-2008

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
03-12-2008
Adxudicatario:
José María Varela Martínez
Importe sen IVE:
27.793,10 €
IVE:
4.446,90 €
Importe con IVE:
32.240,00 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
02-12-2008

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
19-12-2008
Adxudicatario:
José María Varela Martínez
Importe sen IVE:
27.793,10 €
IVE:
4.446,90 €
Importe con IVE:
32.240,00 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
19-12-2008

Observacións:
Data fin de presentación de ofertas: 10 días naturais dende a recepción da invitación.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir