Ampliación e mellora da Iluminación Pública en varios lugares da parroquia de Cesullas

Datos xerais
Denominación:
Ampliación e mellora da Iluminación Pública en varios lugares da parroquia de Cesullas.
Nº de expediente:
406/2008
Tipo de expediente:
Contrato administrativo típico. Obras.
Suxeito a regulación harmonizada:
Non
Procedemento de adxudicación:
Negociado sen publicidade
Tramitación:
Ordinaria
Garantía provisional esixible:
Non
Clasificación:
Non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
51.623,72 €
IVE:
8.259,80 €
Orzamento con IVE:
59.883,52 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
Non procede anuncio.(remítense 3 invitacións).
Publicación no perfil:
04-08-2008

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
19-08-2008
Adxudicatario:
Electrificaciones Collazo S.C.
Importe sen IVE:
43.880,09 €
IVE:
7.020,81 €
Importe con IVE:
50.900,90 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
19-08-2008

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
06-09-2008
Adxudicatario:
Electrificaciones Collazo S.C.
Importe sen IVE:
43.880,09 €
IVE:
7.020,81 €
Importe con IVE:
50.900,90 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
06-09-2008

Observacións:
ANUNCIO DE CONTRATACIÓN.
Data de fin de presentación de ofertas: 8 dí­as naturais dende a recepción da invitación.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir