Pavimentación dunha rúa en Aspera-Praza de Neaño

Datos xerais
Denominación:
Pavimentación dunha rúa en Aspera-Praza de Neaño.
Nº de expediente:
396/2008
Tipo de expediente:
Contrato administrativo típico. Obras.
Suxeito a regulación harmonizada:
Non
Procedemento de adxudicación:
Negociado sen publicidade
Tramitación:
Ordinaria
Garantía provisional esixible:
Non
Clasificación:
Non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
85.392,24 €
IVE:
13.662,76 €
Orzamento con IVE:
99.055,00 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
Non procede anuncio.(remítense 3 invitacións)
Publicación no perfil:
30-07-2008

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
18-08-2008
Adxudicatario:
CONSTRUCCIONES LOPEZ CAO S.L
Importe sen IVE:
85.344,83 €
IVE:
13.655,17 €
Importe con IVE:
99.000,00 €
Órgano competente:
ALCALDÍA
Data proposta de adxudicación:
18-08-2008

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
05-09-2008
Adxudicatario:
CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO
Importe sen IVE:
85.344,83 €
IVE:
13.655,17 €
Importe con IVE:
99.000,00 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
05-09-2008

Observacións:
ANUNCIO DE CONTRATACIÓN.
Data de fin de presentación de ofertas: 8 días naturais dende a recepción da invitación.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir