Suministro dun vehículo contraincendios e salvamento

Datos xerais
Denominación:
Suministro dun vehículo contraincendios e salvamento.
Nº de expediente:
381/2008
Tipo de expediente:
Contrato administrativo típico. Suministro.
Suxeito a regulación harmonizada:
Non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
Ordinaria
Garantía provisional esixible:
Si
Clasificación:
Non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
57.471,26 €
IVE:
9.195,40 €
Orzamento con IVE:
66.666,66 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
Non procede anuncio.(remítense 3 invitacións)
Publicación no perfil:
30-07-2008

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
12-08-2008
Adxudicatario:
Bulfuego S.L.
Importe sen IVE:
57.471,26 €
IVE:
9.195,40 €
Importe con IVE:
66.666,66 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
12-08-2008

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
02-09-2008
Adxudicatario:
Bull Fuego S.L
Importe sen IVE:
57.471,26 €
IVE:
9.195,40 €
Importe con IVE:
66.666,66 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
02-09-2008

Observacións:
DATOS XERAIS:
Garantía provisional esixible: 1.333,33 (2% do prezo de licitación
ANUNCIO DE CONTRATACIÓN.
Data de fin de presentación de ofertas: 8 días naturais dende a recepción da invitación.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir