Cobertura de praza vacante por enfermidade

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
B1
Clasificación da praza:
Funcionario interino, Escala de Administración Xeral, Subescala Administrativo
Sistema de acceso:
Concurso-Oposición e entrevista (optativa para o tribunal)
Prazo de presentación de instancias:
Do 20 de setembro ó 25 de setembro, ambos incluídos
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
19-09-2008

Observacións:
5 días hábiles a contar dende o seguinte á publicación destas bases nesta páxina web e no taboleiro de anuncios, do 20 ó 25 de setembro de 2008 ambos incluídos.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir