Adquisición de terreos para destinalos a vía pública.

Datos xerais
Denominación:
Adquisición de terreos para destinalos a vía pública.
Nº de expediente:
197/2008
Tipo de expediente:
Contrato privado. Compra – Venda.
Suxeito a regulación harmonizada:
Non
Procedemento de adxudicación:
Negociado sen publicidade
Tramitación:
Ordinaria
Garantía provisional esixible:
Non
Clasificación:
Non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
6.303,72 €
IVE:
1.008,60 €
Orzamento con IVE:
7.312,32 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
Non procede anuncio.(1 única invitación).
Publicación no perfil:
04-08-2008

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
04-08-2008
Adxudicatario:
Mar Casal S.L.
Importe sen IVE:
6.303,72 €
IVE:
1.008,60 €
Importe con IVE:
7.312,32 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
31-07-2008

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir