Contratación laboral temporal a xornada parcial de oito peóns para a limpeza de praias.

Número de postos de traballo: 8

Clase: persoal laboral temporal a xornada parcial: 25 horas semanais

Nivel de titulación mínimo esixido: Certificado de escolaridade, certificado de estudios primarios ou equivalente

Denominación do posto: Peón de limpeza de praias

Funcións: Limpeza e mantenimento de praias marítimas, e vías públicas, camiños, roteiros, espazos libres, sistemas locais lindantes. Calquera outra que lle sexa encomendada relacionada co posto.

Retribucións brutas: salario base729,17€ (incluída prorrata paga extraordinaria)

Duración: 2 meses

Undefined