Selección dunha praza de persoal funcionario interino.

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
 
Clasificación da praza:
persoal funcionario interino
Sistema de acceso:
concurso-oposición
Prazo de presentación de instancias:
10 (dez) días hábiles a contar dende a publicación do anuncio da convocatoria no BOP da Coruña
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
26-06-2020

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined