CONCESIÓN DE AXUDAS PARA PROXECTOS AO ABEIRO DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP).

Galego

CONCESIÓN DE AXUDAS PARA PROXECTOS AO ABEIRO DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP), APROBADAS AOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO PARA O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE DAS ZONAS DE PESCA NO MARCO DO FONDO EUROPEO E DE PESCA 2014-2020.

Beneficiarios: 

Investimento produtivo: Persoas físicas ou xurídicas que cumpran os seguintes requisitos:
- Estar empadroada ou ter o seu domicilio social e fiscal nalgún concello do ámbito territorial do grupo de acción local do sector pesqueiro.
- Desenvolver o proxecto no mesmo ámbito territorial.
- As persoas beneficiarias limitaranse á categoría de peme.
- Non ser unha empresa en crise.

Investimento non produtivo: As seguintes entidades:
- Cofradías de pescadores e as súas federacións.
- Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións.
- Entidades sen ánimo de lucro integradas só por cofradías de pescadores e/ou asociacións do sector pesqueiro.
- Entidades públicas locais.
- Asociacións declaradas de utilidade pública.
- Entidades sen ánimo de luctro que teñan uns determinados obxectivos.

Finalidade: 
Establecer as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das EDLP, aprobados pola Consellería do Mar aos GALP.

Prazo de presentación: UN MES (9 DE XULLO DE 2016).

Publicación: DOG nº 109. Xoves, 9 de xuño de 2016 (Consellería do Mar).

Máis información:
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160609/AnuncioG0427-260516-0001_gl.html