Contratación temporal dun peón de obras para o concello de Zas.

Sen definir

Número de prazas que se convocan: 1

Clasificación da praza: Contrato temporal de interinidade para sustituir a un traballador con reserva de posto de traballo, a xornada completa.

Sistema de acceso: Oposición

Prazo de presentación de instancias: 10 días naturais desde o día seguinte á publicación do anuncio no B.O.P.

Data publicación das bases no B.O.P: 09-06-2016