BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO NO CONCELLO DE ZAS. PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES.

Sen definir

Obxeto da convocatoria: 
Contratación temporal na categoría de peón de servizos públicos aos efectos de cubrir necesidades transitorias de persoal que requiren puntualmente a contratación de persoal laboral(substitucións por ausencias de persoal laboral, por incapacidade laboral transitoria, vacacións, permisos ou licenzas).

Prazo de presentación de instancias: 
10 días naturais, a contar do seguinte do anuncio no BOP (BOP Nº59 de 30 de marzo de 2016). Instancia a Alcaldía-Presidencia, modelo ANEXO I

Fin de prazo de solicitudes: ata o día 9 de abril de 2016

Sistema de selección: concurso-oposición.

Publicación de bases e convocatoria: 
www.concellodezas.org
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/03/30/2016_0000002173.pdf