Homologación Aula para Certificado de profesionalidade en traballos de carpintería e moble.

Expediente: L17 1920 22 0035


Título: homologación aula para certificado de profesionalidade en traballos de carpintería e moble.


Procedemento: MR701D
Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), publicado no DOG nº 12, do 18 de xaneiro de 2017.

 

Sen definir