Subvencións

SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

Gallego

Finalidade: promover e axudar a financiar os proxectos empresariais cunha viabilidade económica e financeira que faciliten a creación do seu posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional.

- Altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que se formalicen ou se vaian a formalizar dende o 01/10/2015 ata o 30/09/2016.

Publicación: DOG nº 247 do martes 29 de decembro de 2015 ( Consellería de Economia, Emprego e Industria).

AXUDAS A PARTICULARES PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAIS E PEZAS DE MOBILIARIO DE COCIÑA E BAÑO 2015 (REFORMA 15) E ADHESIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS.

Gallego

1.- Obxeto: 
Axudas do IGAPE a particulares para a rehabilitación de cociñas e baños (azulexos, baldosas,..) ou pezas de mobiliario de cociña ou baño, quedando excluídos os electrodomésticos. Complementaranse con un desconto propio do establecemento de venta adherido.

SUBVENCIÓNS PARA FOMENTAR A REMUDA COMERCIAL.

Gallego

Obxeto: 
Facilitar a remuda comercial dos pequenos comerciantes individuais autónomos que transmitan o seu negocio a un terceiro, asegurando a súa continuidade e fomentanto a rexeneración do tecido comercial.

AXUDAS PARA A INCORPORACIÓN DE MOZOS/AS Á ACTIVIDADE AGRARIA.

Gallego

Obxeto: 
Establecer as bases reguladoras das axudas á primeira instalación de agricultores/as mozos ou mozas e convocalas para o ano 2015.

Beneficiarios:
As persoas que non figuran nin figurasen inscritos como titulares de explotación agrarias no Rexistro de Explotación Agrarias de Galicia, que se instalen nunha explotación agraria prioritaria,que teñan cumpridos 18 anos e sexan menores de 40 anos de idade no momento da solicitude de axuda.

SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO DAS PERSOAS NOVAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

Gallego

Finalidade: promover e axudar a financiar os proxectos empresariais cunha viabilidade económica e financeira que faciliten a creación do seu posto de traballo ás persoas novas desempregadas que figuren inscritas no Sistema nacional de Garantia Xuvenil.

- Altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que se formalicen ou se vaian a formalizar dende o 01/10/2015 ata o 30/09/2016.

Publicación: DOG nº 248 do mércores 30 de decembro de 2015 ( Consellería de Economia, Emprego e Industria).

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

Gallego

Beneficiarios: 
Persoas desempregadas de 30 anos ou máis inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que se constitúan como traballadores autónomos ou por conta propia.

Prazos: 
- Altas formalizadas dende o 01/10/2013 ata o 30/09/2014.

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO DE XOVES MENORES DE 30 ANOS

Gallego

Beneficiarios: 
Persoas desempregadas menores de 30 anos inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que se constitúan como traballadores autónomos ou por conta propia.

Prazos: 
- Altas formalizadas dende o 01/10/2013 ata o 30/09/2014.

Subvencións para fomento de emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo para o ano 2014.

Gallego

Obxeto: fixar as bases reguladoras e convocar axudas coa finalidade de promover a incorporación de persoas desempregadas ás entidade de economía social e apoiar o desenvolvemento de proxectos de creación deste tipo de empresas.

Subvencións para apertura de novos establecementos comerciais.

Gallego

Obxeto:
Axudas dirixidas a comerciantes detallistas,xa sexan persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas sen personalidade xurídica, comunicades de bens etc

Páginas