Subvencións

CONCESIÓN DE AXUDAS PARA PROXECTOS AO ABEIRO DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP).

Gallego

CONCESIÓN DE AXUDAS PARA PROXECTOS AO ABEIRO DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP), APROBADAS AOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO PARA O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE DAS ZONAS DE PESCA NO MARCO DO FONDO EUROPEO E DE PESCA 2014-2020.

Beneficiarios: 

SUBVENCIÓNS A FONDO PERDIDO PARA O REMATE DE FACHADAS E CUBERTAS, REHABILITACIÓN E RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO ÁMBITO RURAL, HISTÓRICO E DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO.

Gallego

Beneficiarios:
Persoas físicas promotoras das actuacións de remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrucción de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago. Tamén poderán ser beneficiarias aquelas persoas que, estando en posesión da cédula de rehabilitación de calidade, non a solicitasen nos catro anos inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude ou que, téndoa presentado nese período, rematese o seu procedemento sen obter subvención por esgotamento do crédito establecido na convocatoria.

SUBVENCIONS A ESTABLECEMENTOS DE TURISMOS RURAL, ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS, APARTAMENTOS E VIVENDAS TURÍSTICAS, CAMPAMENTOS DE TURISMO, AXENCIAS DE VIAXE, CAFETARÍAS, BARES, RESTAURANTES E EMPRESAS DE SERVIZOS TURÍSTICOS COMPLEMENTARIOS, NOS PROCESO

Gallego

Finalidade: Subvencións para os procesos de certificación de normas UNE que conduzan á certificación, ao seguimento e á renovación da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).
Actuacións dirixidas á mellora da calidade turística: procesos de primeira certificación, seguimento ou renovación da marca Q de calidade turística do ICTE, correspondentes ao ano 2016 e que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016.

Prazo: UN MES (ATA O 7 DE MAIO DE 2016)

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS, COFINANCIADAS CO FEADER NO MARCO DO PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (PDR) DE GALICIA 2014-2020, E SE ANUNCIA A CONVOCATORIA PARA O ANO 2016.

Gallego

Beneficiarios: Pequenas empresas; persoas físicas que residan nunha zona rural; titulares ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación.

AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS

Gallego

OBXETO: fixar as bases reguladoras e proceder a convocatória para o ano 2016 dos incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada por traballadores autónomas.

Publicación: DOG nº 248 do mércores 30 de decembro de 2015 (Consellería de Economia, Emprego e Industria).

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DAS PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

Gallego

OBXETO: fixar as bases reguladoras e proceder a convocatória para o ano 2016 dos programas de incentivos a contratación por conta allea que teñan por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas mozas inscritas no Sistema de Garantia Xuvenil a través dos seguintes programas:
- Programa de incentivos á contratación indefinida inicial das persoas mozas.
- Programa de incentivos á contratación temporal das persoas mozas.

Páginas